Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky eshopu

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost H TEST a.s., IČ 25784480, DIČ CZ25784480, se sídlem Na Hřebenkách 1206/25, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6041 jako prodávající (dále jen „H TEST a.s.“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Další informace o společnosti H TEST a.s. jsou uvedeny na webové stránce www.htest.cz v sekci „O nás“.

Kupujícím je spotřebitel, podnikatel (fyzická osoba, právnická osoba) nebo instituce (příspěvková organizace, organizační složka státu)

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností H TEST nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele. Podnikatelem se rozumí též soukromá vzdělávací zařízení s právní subjektivitou právnické osoby.

Institucí se rozumí veřejné vzdělávací nebo výzkumné zařízení, zřizované státem a jeho složkami (veřejné střední a vysoké školy, AV ČR apod.)

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II. a  se záručními a servisními podmínkami společnosti H TEST a.s. uvedenými v článku III. a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce H TEST a.s., nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. společnosti H TEST a.s. nebo jejích smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kopii VOP obsahující základní údaje smlouvy, obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky po jejím zpracování na zadanou emailovou adresu..

II. Sdělení před uzavřením smlouvy


H TEST a.s. sděluje, že

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, H TEST a.s. si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
 2. požaduje úhradu kupní ceny formou bezhotovostní úhrady vystavené zálohové faktury před expedicí plnění objednávky, není-li dohodnuto jinak.
 3. v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;
 4. ceny zboží a služeb jsou v elektronickém obchodě provozovaném společností H TEST a.s. uváděny bez i s DPH a to včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Náklady na dodání zboží nebo služby se liší v závislosti na finanční hodnotě objednávky a jsou specifikovány v rámci elektronického obchodu.
 5. v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:

                          i.            kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

                          ii.            smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

                         iii.            smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu provozovny společnosti  H TEST a.s., Šafránkova 3, 150 00 Praha 5.

 1. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

                            i.            o poskytování služeb, které společnost H TEST a.s. splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

                          ii.            o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti H TEST a.s. a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

                        iii.            o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

                         iv.            o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

                           v.            o dodávce softwarové licence, pokud se již seznámil s instalačním kódem;

                         vi.            o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, H TEST a.s. zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;

 1. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 2. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

v případě, že má spotřebitel stížnost, může tuto uplatnit přes některý z kontaktů uvedených na www.htest.cz

H TEST tímto informuje Kupujícího, že ekologická likvidace zakoupených zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA a recyklační příspěvek je zahrnut v ceně výrobku. Odběr elektrozařízení je možný na místech uvedených zde: http://www.retela.cz/index.php?s=82#mapy.

III. Záruční a servisní podmínky

Záruční a pozáruční servis dodávaných měřicích přístrojů zajišťuje společnost H TEST a.s. svojí servisní organizací.

Záruka se nevztahuje na závady:

 1. způsobené neoprávněným zásahem do zařízení
 2. opravou nebo údržbou zařízení osobami, které k tomu prodávající výslovně nepověřil
 3. v důsledku použití zboží k jiným než obvyklým účelům, nevhodným skladováním, špatnou nebo neodbornou obsluhou
 4. zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN
 5. použitím neautorizovaného software
 6. živelnými pohromami nebo vyšší mocí
 7. nedodržením pokynů stanovených výrobcem a prodávajícím v dokumentaci zboží
 8. neodbornou instalací nebo jiným mechanickým poškozením
 9. provozem zařízení v prostředí s nadměrnou prašností, teplotou nebo vlhkostí vzduchu

Zboží určené k reklamaci je nutno dodat s:

 1. s  přiloženou kopií faktury
 2. s písemným popisem závady
 3. s  kontaktní adresou a telefonem a soupisem reklamovaného zboží

Společnost H TEST a.s. zajistí záruční opravu zařízení do 30 dnů od jeho doručení do servisního střediska.

Kontaktní údaje na servisní středisko H TEST a.s.:

H TEST a.s.
Šafránkova 3
15500 Praha 5
tel: 235 365 207
fax: 235 363 893
E-mail: 
info@htest.cz

IV. Smlouva

1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy v elektronickém obchodě provozovaném společností H TEST a.s. tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupující má rovněž právo prostřednictvím zaškrtnutí příslušného políčka zažádat o slevu poskytovanou vzdělávacím institucím. Tato sleva podléhá schválení společností H TEST a.s. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky společností H TEST a.s., za případné chyby při přenosu dat nenese H TEST a.s. odpovědnost. Uzavření smlouvy H TEST a.s. potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP a zálohová faktura. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se H TEST a.s. zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí společnosti H TEST a.s. kupní cenu.

H TEST a.s. si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení licence či služby.

H TEST a.s. Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.

 H TEST a.s. splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

H TEST a.s. odevzdá věc Kupujícímu (spotřebiteli) až jakmile mu věc předá dopravce.

H TEST a.s. odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí H TEST a.s. věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří H TEST a.s. věc pro přepravu.

S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si H TEST a.s. vyhrazuje právo dodat zboží Kupujícímu až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, H TEST a.s. provede expedici v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými v objednávce. 

3. Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou společnost H TEST a.s. způsobila porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní H TEST a.s. umožnil nakládat.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

4. Odpovědnost H TEST a.s.

H TEST a.s. odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména H TEST a.s. odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které H TEST a.s. nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné s tím, že Kupující bere v potaz, že zobrazené popisky u jednotlivých produktů jsou informativní a H TEST a.s. nenese odpovědnost za případné chyby a nepřesnosti; přesné, podrobné a platné specifikace jsou k dispozici v příslušných produktových/technických listech.

 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití H TEST a.s. uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 3. je věc v  odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době běhu záruční lhůty od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
 4. vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je společnost H TEST a.s. zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

5. Vadné plnění

 V případě vadného plnění má Kupující právo na odstranění vady. Vady může H TEST a.s. odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li prodávající vadu věci  nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu H TEST a.s.

6. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující společnosti H TEST a.s. na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však dokonce záruční lhůty.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

V. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Informaci o odstoupení od smlouvy je Kupující povinen oznámit společnosti H TEST a.s. písemně na adresu provozovny.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá společnosti H TEST a.s. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od H TEST a.s. obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu H TEST a.s. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, společnost H TEST a.s. není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá.

2. Odstoupení v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 2. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
 3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

VI. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu H TEST a.s., Šafránkova 3, 155 00 Praha 5 nebo e-mailem na adresuinfo@htest.cz.

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či digitální podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

H TEST a.s. může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

Ceny u zboží jsou ve výpisech uvedeny bez DPH, v detailu jednotlivých produktů pak bez i s DPH. Celková cena vč. DPH a veškerých dalších poplatků (například cena dopravy) je uvedena v souhrnu objednávky.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Původní cena znamená cenu zboží/služby/licence, za niž předmětné zboží/službu/licenci H TEST a.s. nabízela bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jí provozovaném eshopu.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi H TEST a.s. a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému. H TEST a.s. v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.

H TEST a.s. si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován.

Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání.

Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

VIII. Platební podmínky

H TEST a.s. akceptuje platbu zálohovou fakturou, není-li domluveno jinak.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví H TEST a.s., avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

IX. Dodací podmínky

1. Způsoby dodání

H TEST a.s. zajišťuje přepravu zboží prostřednictvím externího přepravce – společnosti Toptrans, popř. je po předchozí domluvě možný osobní odběr na adrese provozovny H TEST a.s.

2. Ostatní podmínky

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@htest.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou společnosti H TEST a.s.

X. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí příslušnými právními předpisy ČR a těmito VOP. Daňový doklad (faktura) slouží jako záruční list.

XI. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

V případě, že dojde mezi společností H TEST a.s. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od  16.3. 2016 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky na eshop.htest.cz.

Poslat na e-mail Vytisknout stránku

© 2023, H TEST a.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Mapa stránek

Eshop vytvořila eBRÁNA | eBRÁNA eshop s propojením na IS | Marketing eshopu

Přeskočit na začátek stránky